Všeobecné obchodné podmienky pre eShop spoločnosti kanovits print s. r. o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti kanovits print s.r.o. so sídlom Korzo Bélu Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 019 031, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26873/T, tel.č. 02-33 05 70 17, e-mail: shop@kanovits.com („spoločnosť kanovits print“ alebo „kanovits print“), sú podmienkami, za ktorých spoločnosť kanovits print predáva v Slovenskej republike fotoprodukty a tlačiarenské výrobky („Tovar“).

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou kanovits print ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou kanovits print na jednej strane ako predávajúcim a objednávateľom na strane druhej ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj Tovaru („Zmluva“). Zmluva sa medzi spoločnosťou kanovits print a objednávateľom uzatvára na diaľku prostredníctvom internetových stránok určených na predaj Tovaru shop.kanovits.com („Eshop“).

Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa na účely týchto VOP rozumie každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou kanovits print a spotrebiteľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou kanovits print a podnikateľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia režimom a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť kanovits print zodpovedá podnikateľovi len za skutočnú škodu, a to do výšky ceny objednaného Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo ku vzniku škody.

Tieto VOP sa bez výhrad vzťahujú na všetky objednávky objednávateľa, ktorých predmetom je predaj Tovaru spoločnosťou kanovits print, a ktoré boli spoločnosti kanovits print doručené prostredníctvom internetových stránok Eshopu. V prípade rozporov medzi týmito VOP a Zmluvou sa uplatnia príslušné ustanovenia Zmluvy.


1   OBJEDNÁVKA, ZMLUVA

1.1. Návrhom za uzavretie Zmluvy je zaslanie objednávky objednávateľom spoločnosti kanovits print prostredníctvom internetových stránok Eshopu.

1.2. Spoločnosť kanovits print prijíma objednávky len v elektronickej forme, a to výlučne prostredníctvom internetových stránok Eshopu.

1.3. Na objednávku zaslanú objednávateľom spoločnosti kanovits print iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 1.2. VOP (napríklad e-mailom, listom, telefonicky) sa neprihliada.

1.4. Nezrozumiteľná, nejasná, neúplná, zmätočná, zjavne fiktívna objednávka sa na účely týchto VOP nepovažuje za objednávku a spoločnosť kanovits print na ňu neprihliada.

1.5. Objednávka musí obsahovať identifikáciu objednávateľa v rozsahu určenom objednávkovým formulárom, špecifikáciu a množstvo objednaného Tovaru, miesto dodania Tovaru, spôsob dopravy Tovaru, spôsob platby za Tovar. Pre každé miesto dodania je objednávateľ povinný zaslať samostatnú objednávku.

1.6. Objednávateľ si môže na vytvorenie dizajnu Tovaru vybrať predlohu tretej osoby, zverejnenú spoločnosťou kanovits print na internetovej stránke Eshopu alebo môže uploadovať (rozumej nahrať) prostredníctvom internetových stránok Eshopu vlastnú predlohu.

1.7. V prípade, ak objednávateľ použije na vytvorenie dizajnu Tovaru predlohu tretej osoby, zverejnenú spoločnosťou kanovits print na internetovej stránke Eshopu, tak spoločnosť kanovits print vyhlasuje, že zabezpečila všetky práva spojené s použitím predlohy tretej osoby. Spoločnosť kanovits print nezodpovedá za kvalitu predlohy tretej osoby a vhodnosť jej použitia pre vytvorenie Tovaru.

1.8. V prípade, ak objednávateľ použije na vytvorenie dizajnu Tovaru vlastnú predlohu (fotografiu), tak odoslaním objednávky zároveň vyhlasuje, že:

1.8.1 je osobou oprávnenou na použitie uploadovanej predlohy, ktorá je predmetom autorského práva,

1.8.2 predloha neoprávnene nezasahuje do práva na ochranu osobnosti,

1.8.3 predloha nepodnecuje k šíreniu násilia, rasovej, etnickej, náboženskej alebo národnostnej neznášanlivosti,

1.8.4 predloha nepodnecuje k násiliu, užívaniu drog alebo iných omamných látok,

1.8.5 predloha nezobrazuje explicitný, násilný alebo sexuálny obsah,

1.8.6 predloha iným spôsobom neporušuje platné právne predpisy.

1.9. Objednávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody spôsobené ním uploadovanou predlohou.

1.10.  V prípade použitia vlastnej predlohy na vytvorenie dizajnu Tovaru je objednávateľ povinný uploadovať vlastnú predlohu na vytvorenie dizajnu Tovaru vo formátoch určených spoločnosťou kanovits print na internetovej stránke Eshopu.

1.11.  Spoločnosť kanovits print si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu Tovaru. Objednávateľovi z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.

1.12.  Zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky objednávateľa spoločnosťou kanovits print. O potvrdení objednávky informuje kanovits print objednávateľa e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje internetovými stránkami Eshopu automaticky generovaný e-mail obsahujúci súhrn objednávky, ktorý je zaslaný objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.

1.13.  Spoločnosť kanovits print prijíma a vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Spoločnosť kanovits print neručí za prijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

1.14.  Spoločnosť kanovits print je oprávnená nepotvrdiť objednávku objednávateľa v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodržať dodacej lehote podľa bodu 3.1 týchto VOP.

2   POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

2.1. Spotrebiteľ nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, a to z dôvodu podľa § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko predmetom Zmluvy je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

2.2. Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak spoločnosť kanovits print nedodá Tovar spotrebiteľovi na miesto dodania určené spotrebiteľom v objednávke do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou kanovits print a Tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom.

2.3. Spotrebiteľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu na dodanie Tovaru spoločnosti kanovits print v prípade, ak spotrebiteľ výslovne informoval spoločnosť kanovits print o tom, že dodanie tovaru v lehote podľa bodu 3.1. VOP je pre spotrebiteľa osobitne dôležité.

2.4. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ním uplatnená reklamácia nebola vybavená do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

2.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.

2.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy je spotrebiteľ povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru spoločnosti kanovits print.

2.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru.

2.8. Na odstúpenie od Zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár umiestnený na internetovej stránke https://www.kanovits.com/docs/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf

2.9. Spoločnosť kanovits print je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

2.10.  Spoločnosť kanovits print je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania objednávateľa s platením ceny objednávky o viac ako 14 dní.

2.11.  Spoločnosť kanovits print má právo odstúpiť od zmluvy v prípade uploadovania predlohy na vytvorenie dizajnu Tovaru objednávateľom, ktorá nespĺňa požiadavky podľa ustanovení týchto VOP.

2.12.  Spoločnosť kanovits print a podnikateľ majú právo od zmluvy odstúpiť iba písomnou formou.

2.13.  V prípade odstúpenia od Zmluvy sa objednávateľ a spoločnosť kanovits print zaväzujú vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

2.14.  Po odstúpení od Zmluvy spotrebiteľom sa spoločnosť kanovits print zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie Tovaru spotrebiteľovi. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania Tovaru, ktorý je ponúkaný spoločnosťou kanovits print. Platby sa spoločnosť kanovits print zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru spotrebiteľom. Vrátenie platieb uskutoční spoločnosť kanovits print rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe, ak spotrebiteľ v odstúpení od Zmluvy neuviedol inak.

2.15.  Spoločnosť kanovits print má právo započítať proti pohľadávke objednávateľa na vrátenie zaplatenej ceny všetky svoje pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúce z odstúpenia od Zmluvy.

3   DODANIE TOVARU

3.1  Spoločnosť kanovits print sa zaväzuje dodať Tovar objednávateľovi v cene uvedenej v objednávke a na miesto dodania určené objednávateľom v objednávke bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou kanovits print. O predpokladanej dĺžke dodania objednávaného Tovaru informuje spoločnosť kanovits print prostredníctvom internetových stránok Eshopu.

3.2  Spoločnosť kanovits print sa zaväzuje dodať Tovar iba v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3  Objednávateľ má právo výberu spôsobu dodania Tovaru z nasledovných možností:

3.3.1  Osobný odber: Tovar môže prevziať iba objednávateľ, alebo osoba určená objednávateľom v prevádzke kanovits print na adrese Korzo Bélu Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda. Pri preberaní Tovaru je objednávateľ, alebo osoba určená objednávateľom povinná preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným platným dokladom preukazujúcim totožnosť. V prípade nepreukázania totožnosti objednávateľa, alebo osoby určenej objednávateľom, má spoločnosť kanovits print právo Tovar neodovzdať, a to až do času riadneho preukázania totožnosti. Prípadné náklady objednávateľa spojené s osobným odberom Tovaru znáša objednávateľ.

3.3.2 Zaslanie prepravnou službou v SR. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR sa riadi podľa cenníka prepravcu platného v deň objednávky. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR nie je zahrnutá v cene Tovaru a bude pripočítaná k výslednej cene uvedenej v objednávke.

3.4  Tovar sa považuje za dodaný objednávateľovi, keď objednávateľ alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak momentom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Dodaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na objednávateľa.

3.5  Podnikateľ je povinný pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa objednávky. Podnikateľ je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že zásielka má poškodený obal. O odmietnutí prebratia je podnikateľ povinný spísať s prepravcom protokol s uvedením dôvodu odmietnutia prevzatia zásielky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku podnikateľ od prepravcu prevezme, je povinný neúplnosť alebo poškodenie uviesť v protokole prepravcu. V prípade zistenia poškodenia obsahu zásielky, ktoré nebolo možné zistiť pri kontrole podľa prvej vety je podnikateľ povinný takéto poškodenie obsahu zásielky oznámiť spoločnosti kanovits print bezodkladne, najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky.

3.6  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti kanovits print.

4   CENY A CENNÍK TOVARU

4.1  Cena za dodávaný Tovar je určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti kanovits print platného a účinného v deň odoslania objednávky objednávateľom, s výnimkou cien podľa bodu 4.4. VOP. Ceny v cenníku sú uvedené vrátane DPH v EUR.

4.2  Celková cena objednávky pozostáva z ceny Tovaru určenej podľa bodu 4.1. VOP a ceny zaslania Tovaru prepravnou službou v SR v prípade, ak si objednávateľ vyberie zaslanie Tovaru prepravnou službou v SR.

4.3  Spoločnosť kanovits print si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Tovaru uvedené v cenníku. Zmena cien Tovaru uvedených v cenníku sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol objednaný objednávkou odoslanou objednávateľom pred zmenou cien Tovaru uvedených v cenníku.

4.4  Spoločnosť kanovits print si vyhradzuje právo určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku. Okrem týchto reklamných akcií môže tiež spoločnosť kanovits print poskytnúť objednávateľovi množstevné a iné zľavy. Ceny určené podľa tohto bodu majú prednosť pred cenami uvedenými v cenníku.

5   PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1  Cenu objednávky vyplývajúcu zo Zmluvy môže objednávateľ zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

5.1.1  platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí Tovaru v prevádzke spoločnosti kanovits print

5.1.2  platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru v prevádzke spoločnosti kanovits print (platobnou kartou),

5.1.3  platba cez internetovú bránu gopay,

5.1.4  na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od objednávateľa prepravca)

5.2  Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na objednávateľa až zaplatením celej ceny uvedenej v objednávke.

5.3  Objednávateľ nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke spoločnosti kanovits print.

6   KUPÓNY NA ZĽAVU v Eshope

6.1  Kupón na zľavu na Tovar ponúkaný v Eshope je potvrdenie o časovo obmedzenom práve objednávateľa voči kanovits print, aby mu tento pri účtovaní ceny za Tovar odpočítal od konečnej ceny za Tovar sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Tovar uvedené na potvrdení („Kupón“).

6.2  Objednávateľ je oprávnený použiť Kupón v Eshope iba za záväzných podmienok, ktoré sú zverejnené formou písanej informácie v ponuke na kúpu Kupónu, priamo v Kupóne, prípadne v záväzných podmienkach doručených objednávateľovi spolu s Kupónom a v týchto VOP („Záväzné podmienky“). Každý kupón obsahuje najmä označenie ponuky, cenu, hodnotu kupónu, dobu platnosti kupónu, konkrétne podmienky použitia kupónu a jedinečné číslo a heslo na uplatnenie kupónu.

6.3  Kupón nie je možné vymeniť u kanovits print za peniaze, je uplatniteľný výhradne na Tovar v Eshope, na ktorý sa Kupón vzťahuje.

6.4  Každý Kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak.

6.5  Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, nie je možné ho uplatniť na Tovar, ktorý je v akcii.

6.6  V prípade, že Kupón sa neviaže na konkrétny Tovar a hodnota Kupónu je vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

6.7  V prípade, že objednávateľ vykoná riadnu objednávku, ale Kupón uplatní v rozpore so Záväznými podmienkami pre uplatnenie Kupónu, má kanovits print právo takéto uplatnenie Kupónu odmietnuť a nepotvrdiť objednávku objednávateľa. V takom prípade je objednávateľ informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez uplatnenia Kupónu.

6.8  Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca objednávateľ nárok na jeho uplatnenie. Po uplynutí doby platnosti Kupónu, ktorá je uvedená na Kupóne, sa Kupón stáva neplatným a Objednávateľ stráca nárok na použitie Kupónu bez nároku na vrátenie peňazí. Kanovits print po uplynutí doby platnosti Kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu Kupónu a ani kúpnu cenu za Kupón.

6.9  Kanovits print nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nedodržania Záväzných podmienok.

6.10  Kanovits print nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie Kupónu.

 

7   POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 

7.1  Vadou sa na účely týchto VOP rozumie faktický stav Tovaru, ktorý bráni riadnemu užívaniu Tovaru. Rovnako sa na účely týchto VOP vadou rozumie aj dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru než určuje Zmluva. V prípade vád Tovaru dodaného na základe objednávky podnikateľa sa vady Tovaru považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy.

7.2  Vadou podľa bodu 7.1. VOP nie sú prirodzené vlastnosti technického postupu vyhotovovania Tovaru a prirodzené vlastnosti Tovaru. Prirodzenými vlastnosťami technického postupu vyhotovovania Tovaru a prirodzenými vlastnosťami Tovaru sú: možná čiastočná deformácia rozmeru, možná odlišná farebnosť a farebná sýtosť Tovaru oproti použitej predlohe, možná zmena farebnosti, farebnej sýtosti a kontrastu Tovaru pôsobením priameho slnečného žiarenia.

7.3  Spoločnosť kanovits print zodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré mal Tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom. Spoločnosť kanovits print zodpovedá spotrebiteľovi okrem vád podľa prvej vety aj za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe.

7.4  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru spotrebiteľom.

7.5  Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

7.5.1 prirodzeným starnutím Tovaru.

7.5.2 mechanickým poškodením Tovaru.

7.5.3 neodborným zásahom, inštaláciou alebo zmenami na Tovare vykonanými inou osobou ako kanovits print.

7.5.4 nesprávnym skladovaním Tovaru, nesprávnym používaním Tovaru, zanedbaním predpísanej starostlivosti o Tovar alebo používaním Tovaru v rozpore so všeobecnými princípmi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR.

7.5.5 používaním Tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s vlastnosťami Tovaru.

7.5.6 nadmerným zaťažovaním, preťažením alebo nadmerným užívaním.

7.5.7 vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami.

7.6  Zodpovednosť za vady uplatňuje podnikateľ prostredníctvom reklamácie osobne v prevádzke alebo písomne u spoločnosti kanovits print. Zodpovednosť za vady je podnikateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 3 dní, odo dňa prevzatia Tovaru podnikateľom, a to písomne vo forme správy o vadách Tovaru, v ktorej uvedie druh a množstvo Tovaru, reklamované vady Tovaru, dátum objednania a dátum prevzatia Tovaru, kontaktné údaje podnikateľa. Podnikateľ má právo na odstránenie reklamovaných vád spoločnosťou kanovits print v primeranej lehote, a to dodaním chýbajúceho množstva Tovaru, odstránením ostatných vád Tovaru alebo výmenou Tovaru za nový.

7.7  Zodpovednosť za vady uplatňuje spotrebiteľ prostredníctvom reklamácie v rámci záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie.

7.8  Reklamáciu má spotrebiteľ právo uplatniť osobne v prevádzke alebo písomne u spoločnosti kanovits print.

7.9  K reklamovanému Tovaru je objednávateľ povinný predložiť doklad preukazujúci kúpu reklamovaného Tovaru od spoločnosti kanovits print.

7.10  Spoločnosť kanovits print je povinná reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom bezodkladne odborne posúdiť, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.11  Spoločnosť kanovits print je povinná vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom do 30 dní od jej uplatnenia.

7.12  Spoločnosť kanovits print môže vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom jedným zo spôsobov:

7.12.1 odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,

7.12.2 poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí,

7.12.3 výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru,

7.12.4 vrátením ceny reklamovaného Tovaru,

7.12.5 zamietnutím reklamácie.

7.13  Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým kanovits print nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Primeranosť nákladov, ktoré by vznikli v súvislosti s prípadnou výmenou tovaru posudzuje kanovits print.

7.14  V prípade vybavenia reklamácie spotrebiteľom uplatnenej do 12 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky zamietnutím reklamácie je spoločnosť kanovits print povinná odovzdať spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, na základe ktorého bola reklamácia zamietnutá, a to do 14 dní od vybavenia reklamácie zamietnutím.

7.15  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.

7.16  O vybavení reklamácie spoločnosť kanovits print informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu bydliska, atď.) za účelom informovania o stave a vybavení reklamácie.

7.17  V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru bude nový Tovar dodaný spotrebiteľovi rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto dodania ako bol dodaný reklamovaný Tovar, ak si spotrebiteľ nevyberie iný spôsob dodania nového Tovaru zo spôsobov dodania Tovaru uvedených v bode 3.3. VOP.

7.18  V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie podľa bodu 7.12 tohto článku VOP alebo ak sa domnieva, že spoločnosť kanovits print porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na kanovits print so žiadosťou o nápravu.

7.19  V prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom a kanovits print má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, zverejnenom na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov podľa podmienok stanovených v §12 zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/odr.

8   PODMIENKY SKLADOVANIA

8.1  Ak nie je na Tovare, obale Tovaru alebo v návode na použitie Tovaru uvedené inak, tak sa na Tovar vzťahujú nasledovné podmienky skladovania.

8.2  Objednávateľ je povinný skladovať Tovar v suchom (vlhkosť < 50%) a čistom prostredí s teplotou pohybujúcou sa v rozsahu od +4 °C do +30 °C. Tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

9   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1  Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním registračného formulára prostredníctvom internetovej stránky Eshopu udeľuje spoločnosti kanovits print súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme kanovits print v rozsahu údajov uvedených objednávateľom v registračnom formulári, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, a to za účelom vytvorenia užívateľského konta v rámci Eshopu a vedenia evidencie klientov, a to najmä vytváranie profilu zákazníka, vedenie histórie predaných Tovarov, zasielanie newsletterov, na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje na dobu do jedného roka od zrušenia registrácie na internetovej stránke Eshopu alebo odvolania súhlasu. Prihlasovacie údaje do takto vytvoreného užívateľského konta následne zašle spoločnosť kanovits print objednávateľovi na emailovú adresu objednávateľa uvedenú vo formulári.

9.2  Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou zaslaním objednávky prostredníctvom internetových stránok Eshopu udeľuje spoločnosti kanovits print súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov uvedených objednávateľom v objednávke, ktorými sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie záväzkov vyplývajúcich spoločnosti kanovits print zo Zmluvy.

9.3  Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronických správ, krátkych textových správ a s volaniami s reklamným obsahom na kontaktné údaje uvedené v bode 9.2 VOP, vrátane použitia komunikačných systémov bez ľudského zásahu, v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

9.4  Spoločnosť kanovits print týmto pred získavaním osobných údajov podľa bodu 9.1. a bodu 9.2 tohto článku VOP objednávateľovi ako dotknutej osobe v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné:

            I. Spoločnosť kanovits print, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 019 031, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26873/T je prevádzkovateľom informačného systému v ktorom budú spracúvané osobné údaje objednávateľa.

           II. Spoločnosť kanovits print môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, zoznam sprostredkovateľov doručí kanovits print dotknutej osobe pred začatím spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. V prípade poverenia nového sprostredkovateľa spoločnosť splní oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe zaslaním aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov na e-mailovú adresu.

         III. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a vedenie evidencie klientov, najmä vytváranie profilu zákazníka, vedenie histórie predaných Tovarov, zasielanie newsletterov, na marketingové účely.

         IV. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia.

          V. Podmienky spracúvania osobných údajov:

  • Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
  • Osobné údaje spracúvajú len sprostredkovateľ a oprávnené osoby, ktoré sú povinné na žiadosť preukázať svoju totožnosť.
  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

         VI. Tretie strany:

  • Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania.
  • Okruh príjemcov: zamestnanci a osoby spolupracujúce s poskytovateľom na základe obchodných zmlúv, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia platobných služieb, subjekty vykonávajúce marketingové aktivity pre prevádzkovateľa.

       VII. Zverejňovanie:

  • Nepredpokladá sa zverejnenie osobných údajov.

      VIII. Tretie krajiny:

  • prenos osobných údajov do tretích krajín sa nepredpokladá.

         IX. Práva dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať:

− potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

− vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

− vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

− vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

− opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

− likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

− likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

− blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

− a ďalšie práva podľa § 28 zákona.

9.5  Objednávateľ odoslaním registračného formulára prostredníctvom internetovej stránky Eshopu potvrdzuje, že súhlas so spracúvaním osobných údajov udelil dobrovoľne, že bol poučený o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov v zmysle § 28 zákona ochrane osobných údajov, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa oboznámil s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

10   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2018.

10.2  Objednávateľ odoslaním objednávky prehlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

10.3  Na účely týchto VOP sa za písomnú formu považuje listová zásielka alebo e-mail. Listová zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia druhej strane alebo v deň odmietnutia jej prevzatia druhou stranou alebo v deň jej vrátenia odosielateľovi. E-mail sa považuje za doručený jeho odoslaním druhej strane.

10.4  Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava 1.

10.5  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP alebo Zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.

10.6  Zmluva ako aj všetky vzťahy medzi Zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a právne následky s nimi súvisiace, vrátane posudzovania ich platnosti, prípadne následkov ich neplatnosti sa riadia a budú vykladané výlučne v súlade s hmotným právom platným v Slovenskej republike bez ohľadu na kolízne odkazy právneho poriadku Slovenskej republiky na voľbu práva v prípade vzťahov s medzinárodným prvkom.

10.7 Akékoľvek spory alebo rozpory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy budú prejednávané v zmysle dohody zmluvných strán pred vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. V prípade, že je v zmysle osobitných predpisov v oblasti medzinárodného práva súkromného možná voľba miestne príslušného súdu, zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti Okresného súdu Bratislava I.